• CZ
 •  / 
 • PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

Protikorupční doložka

 1. Každá strana osvědčuje, že k plnění této Smlouvy bude přistupovat s náležitou péčí a bude dodržovat všechny platné právní předpisy v oblasti boje proti korupci vydané oprávněnými subjekty v České republice a na území Evropské unie, a to jak přímo, tak i prostřednictvím stranami kontrolovaných nebo propojených soukromých subjektů.
 2. Každá strana dále potvrzuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude dodržovat všechny požadavky a vnitřní předpisy stran týkající se standardů etického postupování, boje proti korupci, zákonného vypořádání transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymního hlášení a vyjasňování nesrovnalostí, a to jak přímo, tak i prostřednictvím stranami kontrolovaných nebo propojených soukromých subjektů.
 1. Strany osvědčují, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy žádná ze stran, ani nikdo z jejich majitelů, společníků, akcionářů, členů správní rady, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů, nebo jakýchkoliv jiných osob jednajících jejich jménem, nenavrhovala, neslibovala že vykoná, neopravňovala, a také nevykoná, nenavrhne, neslíbí, že vykoná, ani neoprávní k provedení žádné platby nebo jiného převodu představujícího finanční nebo jinou výhodu, a to ani přímo, ani nepřímo, komukoliv z níže uvedených:
 2. kterémukoliv členovi správní rady, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci dané strany nebo kteréhokoliv stranami kontrolovaného nebo propojeného hospodářského subjektu,
 3. žádnému vládnímu úředníkovi, chápanému jako fyzická osoba vykonávající veřejnou funkci ve smyslu definovaném právním systémem země, ve které dochází k plnění této smlouvy, nebo ve které se nacházejí registrovaná sídla stran nebo kteréhokoliv stranami kontrolovaného nebo propojeného hospodářského subjektu;

iii. žádné politické straně, členovi politické strany, ani kandidátovi na vládní úřad;

 1. žádnému zástupci nebo zprostředkovateli výměnou za zaplacení kohokoliv z výše jmenovaných; ale také
 2. žádné jiné osobě nebo subjektu – za účelem získání jejich rozhodnutí, vlivu nebo kroků, následkem kterých může být jakékoliv nezákonné zvýhodnění nebo také za jakýmkoliv jiným nesprávným účelem, pokud takové jednání porušuje nebo by mohlo porušit právní předpisy o boji proti korupci vydané oprávněnými subjekty České republiky nebo Evropské Unie, a to jak přímo, tak i prostřednictvím stranami kontrolovaných nebo propojených hospodářských subjektů.
 3. Strany jsou povinny se navzájem okamžitě informovat o jakémkoli porušení ustanovení tohoto paragrafu. Na písemnou žádost jedné ze stran poskytne druhá strana informace a odpoví na odůvodněné otázky dotazující se strany, které se vztahují k plnění této smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto paragrafu.
 4. Za účelem řádného dodržování výše zmíněné povinnosti se každá strana zavazuje, že po dobu plnění této smlouvy poskytne každé osobě jednající v dobré víře příležitost anonymně nahlásit prostřednictvím elektronické pošty Anonymního systému hlášení nesrovnalostí protipravni.jednani@orlenservice.cz jakékoliv nesrovnalosti.

V případě jakýchkoliv podezření na korupční činnosti prováděné v souvislosti s touto smlouvou nebo za účelem jejího plnění jakýmkoliv zástupcem kterékoliv ze stran, si společnost PKN ORLEN S.A. vyhrazuje právo provést protikorupční audit u každé ze smluvních stran za účelem ověření dodržování ustanovení tohoto odstavce ze strany dodavatele/zhotovitele, a zejména za účelem vyjasnění všech záležitostí týkajících se korupční činnosti nebo činností, s čím smluvní strany souhlasí.

ZNAČKY SKUPINY ORLEN