Životní prostředí

Zásady ochrany životního prostředí ORLEN Service Česká republika s.r.o.

  1. Udržujeme pořádek a čistotu na pracovištích.
  2. Neplýtváme elektrickou energií.
  3. Neplýtváme vodou.
  4. Nevyléváme do výlevek, umyvadel a na WC nebezpečné chemické látky.
  5. Minimalizujeme úniky nebezpečných látek do ovzduší, pracovního prostředí, dešťové kanalizace anebo do země.
  6. Šetříme teplem.
  7. Dodržujeme zásady třídění odpadů, snažíme se snižovat jejich množství. Různé druhy odpadů shromažďujeme na určených místech.
  8. Neplýtváme kancelářským papírem.
  9. Motorová vozidla využíváme hospodárně a ohleduplně k životnímu prostředí (včetně mytí a čištění).
  10. Sledujeme a kontrolujeme technický stav zařízení.

 

Máme na paměti, že životní prostředí není jen pojem, ale je to skutečnost, ve které žijeme a kterou ovlivňujeme.

Certifikace

​​​Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací​. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí:

Environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001

Systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001

Systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle ISO 45001

 

ZNAČKY SKUPINY ORLEN